lat eng rus
Ceturtdiena, 04. marts, vārda dienas svin: Alise, Auce

 

Par mumsAktualitātes
Kontakti
Iespējas
Ziedot
Neatkarīga dzīve
Projekti
"NVO fonda" projekts
Projekta aktualitātes
Rezultātu kopsavilkums
"NVO fonda" projekts2
NPBCWR
Kapacitātes stiprināšana
Dzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģija
NEWSCAT
Darbība EASPD
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

 

2015.gada 27. decembrī notika biedrības kapacitātes celšanas pasākumus – pilnsapulce. Biedrības valdes priekšsēdētāja klātesošos biedrības biedrus iepazīstināja ar 2015.gada laikā paveikto, prezentējot biedrības 2015.gada darba pārskatu. Tai skaitā biedriem bija iespēja gūt padziļinātu informāciju par pieredzes apmaiņas vizītēm pie Itālijas kolēģiem, organizācijā AIAS Bologna un Vācijas kolēģiem organizācijā IB-Behindertenhilfe. Pieredzes apmaiņas vizīšu dalībnieki detalizēti iepazīstināja klātesošos ar ārvalstu kolēģu sniegtajiem pakalpojumiem. Pilnsapulces laikā biedrības biedri izvirzīja prioritātes un izstrādāja ieteikumus 2016.gada darba plānam. 2015.gada darba pārskats un 2016.gada darba plāns biedrības biedriem būs pieejami elektroniski.


 

  2015.gada 23.novembrī viesnīcā „Avalon” notika Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” (LKNDz) projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” noslēguma pasākums. Projekts tika īstenots laika posmā no 01.08.2013. līdz 31.12.2015.
 

2015.gada  27.oktobrī LKNDz organizēja kārtējo iedzīvotāju forumu, kurš šoreiz notika Kurzemes reģionā, Ventspilī.  Iedzīvotāju foruma dalībniekiem bija  iespēja uzzināt, kādas aktivitātes ikdienā īsteno biedrība, īpašu uzmanību vēršot uz to, kā notiek biedrības iesaiste sociālās rīcībpolitikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā un nacionālā līmenī un kādas ir iespējas iesaistīties biedrības aktivitātēs. Dalībnieki tiek iepazīstināti ar biedrības sasniegto un biedrības darba ietekmi uz sociālās rīcībpolitikas maiņu deinstitucionalizācijas procesu veicināšanai.


   

Biedrības eksperti turpina regulāri veikt klientu dzīves kvalitātes izvērtēšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. 2015. gada darba plāna īstenošanas laikā ir veiktas izvērtēšanas 3 ilgstošas sociālās aprūpes centros, kuros pakalpojumus saņem gan pieaugušas personas, gan bērni un jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem. Kopumā ir izvērtēta dzīves kvalitāte 60 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem. Dzīves kvalitātes izvērtēšana tiek veikta saskaņā ar biedrības izstrādāto dzīves kvalitātes izvērtēšanas metodoloģiju, kuras pamatā ir prof. Schaloka dzīves kvalitātes ietvars.

No 2015.gada aprīļa līdz 2015.gada jūlija mēnesim tika īstenoti trīs mācību kursi Valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs par „Vadlīniju normalizācijas principa ieviešanai” īstenošanu dzīvē. Mācību kursos piedalījās 101 dalībnieks no visu Valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu filiālēm. Mācības tika organizētas atbilstošo izstrādātajiem mācību moduļiem un kursu dalībniekiem bija iespējas gūt ieskatu normalizācijas principos un to vēsturiskajos aspektos, kā arī dažādās tēmas, kas saistītas ar sociālo darbu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, lai nodrošinātu pēc iespējas normāliem apstākļiem pietuvinātu dzīves vidi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri dzīvo un saņem pakalpojumu institucionālā vidē.

17.aprīlī Jelgavā notika Zemgales plānošanas reģiona Iedzīvotāju Forums, kurā biedrība  „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” dalījās pieredzē par sasniegumiem un izaicinājumiem cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ikdienas interešu aizstāvības darbā. Forumā piedalījās cilvēki ar invaliditāti, ģimenes, kuras ikdienā rūpējas par tuviniekiem ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā darba speciālisti, speciālo izglītības iestāžu pārstāvji un citi interesenti no  Zemgales plānošanas reģiona.


   

Lai ieviestu 2014.gada darba plāna īstenošanas laikā izstrādātās „Vadlīnijas normalizācijas principa īstenošanai” publiskās pārvaldes iestādēs – Valsts sociālās aprūpes centros, 2015.gada Darba plāna īstenošanas laikā nepieciešams izstrādāt un īstenot apmācību programmu pārvaldes iestāžu personālam.
Mācību programmas izstrāde ir uzsākta 2015.gada janvārī un tiks pabeigta 2015.gada martā. Mācību programma tiek izstrādāta moduļu veidā un tajā tiks iekļauti visi aktuālie jautājumi, lai sniegtu atbalstu ilgstošas sociālās aprūpes centriem vadlīniju ieviešanā dzīvē. Apmācību programmā tiek iekļauti arī ilgtspējīga patēriņa jautājumi, lai veicinātu izpratni par kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu.

   

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” sadarbībā ar LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamentu, 2014.gada 13.novembrī LR Labklājības ministrijā organizēja informatīvo semināru „Vadlīnijas normalizācijas principa ieviešanai”.Seminārā piedalījās vairāk kā 40 interesenti.
„Vadlīnijas normalizācijas principa ieviešanai” ir izstrādājusi Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ciešā sadarbībā ar LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamentu. Nākamajā sadfarbības posmā ir plānota mācību programmas izstrāde , lai ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki Vadlīniju izmantošanu varētu apgūt praktiski.

 

 

 2014.gada 10.oktobrī Daugavpilī notika šogad jau otrais iedzīvotāju forums. Forumā bija aicinātas piedalīties Daugavpils cilvēku ar invaliditāti nevalstiskās organizācijas, speciālisti, kuri ikdienā strādā ar invaliditātes jautājumiem, kā arī ikviens interesents, kuram rūp cilvēku ar invaliditāti vienlīdzģas iespējas. LKNDz iepazīstināja foruma dalībniekus ar biedrības ikdienas darbu, līdz šim paveikto un iesaistīja diskusijā par iespējamo sadarbību. Foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar jaunajiem biedrības sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, kā arī saņemt informāciju par iespējamo metodisko atbalstu.

    Līdzdalība sociālās rīcībpolitikas plānošanas procesos un cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība ir viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm. Lai šo aktivitāti varētu īstenot pēc iespējas efektīvāk, biedrība ir kļuvusi par Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes locekli. Padome ir izveidota, lai nodrošinātu Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojumu Nr.589)  īstenošanas pārraudzību un veicinātu klientu individuālajām vajadzībām atbilstošu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību. Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" ir deleģēta  dalībai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē uz vienošanās pamata ar interešu aizstāvības nevalstiskajām organizācijām. Padomē LKNDz pārstāv RC "Zelda", apvienību "Apeirons", organizāciju "Sustento" un  LKNDz.

  15.maijā 2014.  projekta stratēģiskās līdzdalības darba grupa viesojās pie kolēģiem Igaunijas Republikā, lai iepazītos ar kopienas pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Visi pieredzes apmaiņas dalībnieki atzina, ka šī bija bagātinoša pieredze un pierādījums tam, ka arī cilvēkiem ar ļoti smagiem un kompleksiem funkcionāliem traucējumiem ir iespējams nodrošināt augstu dzīves kvalitāti. Esam izveidojuši nelielu informatīvo materiālu un piedāvājam neklātienē iepazīties ar kopienas pakalpojumu Maarja Village.

  25.aprīlī Madonā notika Vidzemes plānošanas reģiona Iedzīvotāju Forums, kurā biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” dalījās pieredzē par sasniegumiem un izaicinājumiem cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ikdienas interešu aizstāvības darbā. Forumā piedalījās cilvēki ar invaliditāti, ģimenes, kuras ikdienā rūpējas par tuviniekiem ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā darba speciālisti un citi interesenti no  Vidzemes plānošanas reģiona.
 

Projekta stratēģiskās līdzdalības darba grupa ir uzsākusi „Vadlīniju normalizācijas principa ieviešanai” izstrādi. Vadlīnijas būs nozīmīgs instruments sociālās aprūpes sniegšanas paradigmas maiņā.  Vadlīniju pamatā būs normalizācijas principi, kurus 1969.gadā ir definējis B.Nirje un kuri ir kalpojuši kā vadmotīvs pārejai no cilvēku ar invaliditāti aprūpes lielās un segregētās institūcijās uz  atbalstu ar iekļaujošu, sabiedrībā balstītu pakalpojumu palīdzību. Jāuzsver, ka  būtiski aspekti jaunajā paradigmā ir pakalpojumu saņēmēju aktīva līdzdalību lēmumu pieņemšanā un uz personu centrēts atbalsts. Vadlīniju izstrādē ir aicināta līdzdarboties arī Labklājības ministrija.


   

 Interešu aizstāvība, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos bieži šķiet sarežģīts un neizprotams process. Arī mūsu mājas lapā šie jautājumi līdz šim bija iejukuši daudzu citu aktuālu tēmu klāstā. Šobrīd situācija ir mainījusies – mēs piedāvājam Jums iepazīties ar jauno e-Līdzdalības platformu, kurā ir koncentrēti jautājumi, kuri attiecas uz interešu aizstāvības darbu un biedrības līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.
 

02.12.2013. interesentiem bija iespēja piedalīties informatīvajā seminārā „Ceļā uz vajadzībās balstītiem sociāliem pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti. Dzīves kvalitātes izvērtēšana ilgstošas sociālās aprūpes centros – ieguvumi un izaicinājumi”, kurš notika ES mājā, Sarunu istabā. Informatīvā semināra mērķis bija  iepazīstināt ar būtiskākajiem secinājumiem, kurus biedrība izdarījusi, veicot dzīves kvalitātes izvērtēšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centros, kā arī diskutēt par izaicinājumiem un turpmāko darbību deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai. Seminārā piedalījās jomas nevalstisko organizāciju pārstāvji, LR Tiesībsarga biroja, LR Labklājības ministrijas un plānošanas reģionu pārstāvji.

 
 

26.oktobrī Siguldā notika Rīgas plānošanas reģiona Iedzīvotāju Forums, kurā biedrība  „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” dalījās pieredzē par sasniegumiem un izaicinājumiem cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ikdienas interešu aizstāvības darbā. Biedrības biedri, kopā ar Rīgas plānošanas reģiona ģimenēm, kuras ikdienā rūpējas par tuvinieku ar funkcionāliem traucējumiem un forumā klātesošie cilvēki ar invaliditāti apsprieda problēmsituācijas, ar kurām cilvēki ikdienā saskaras.
 

 27-28. septembrī 2013 biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja I.Šķestere un valdes locekle T.Vahļina  piedalījās  EASPD konferencē Istanbulā. Konference bija veltīta cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības tēmai. Konferenci atklāja Turcijas ģimenes un sociālās politikas ministrijas pārstāvis, Komisārs Andor kungs, Eiropas Padomes un ILO pārstāvji, Eiropas Reģionu asamblejas prezidents un  EASPD prezidents Franz Wolfmayr kungs.
 

2013.gada septembrī biedrības ” Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” stratēģiskās līdzdalības darba grupas dalībniekiem un valdes locekļiem – I.Šķesterei, T.Vahļinai un A.Pastorei bija divas nozīmīgas tikšanās, kuras turpmāk veicinās biedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos – ar LR Tiesībsarga biroja darbiniekiem un Labklājības ministrijas Valsts sekretāri. Biedrība aktīvi sadarbojas ar abām institūcijām, jo LR Labklājības ministrija ir atbildīga par „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām” ieviešanu, savukārt LR Tiesībsargs ir Konvencijas ieviešanas gaitu pārraugošā institūcija.


 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »